Doelstellingen van het netwerk:

Missie

Het uitdragen van kennis met betrekking tot het glutenvrije dieet, coeliakie en dermatitis herpetiformis aan collega diëtisten teneinde een objectieve dieetadvisering aan patiënten met coeliakie en dermatitis herpetiformis te kunnen bieden, zodanig dat de patiënt een bewuste en zelfstandige keuze binnen de richtlijnen van het glutenvrije dieet kan maken.

Visie

DINC staat voor het waarborgen en uitdragen van –wetenschappelijke- kwaliteit en professionaliteit inzake het glutenvrije dieet ten behoeve van collega diëtisten die dieetadvisering geven aan patiënten met coeliakie en dermatitis herpetiformis die een glutenvrij dieet volgen.

 

Verdieping 

Effectiviteit en kwaliteit

 • aanleveren casussen voor NTVD
 • stimuleren casuïstiekbespreking onderling
 • ontwikkelen factsheet
 • prestatie-indicator voor diëtisten

 

Beroep- en vakontwikkeling

 • ontwikkelen factsheet

 

Positionering en financiering

 • In DINC zitten leden vanuit 1e, 2e en 3e lijn. Via o.a. nieuwsbrief en website komt samenwerking en informatieverbetering aan de orde.

 

Profilering

 • De unieke aanpak van de diëtist in het betreffende expertisegebied breed uitdragen. Doet DINC door nieuwsbrief, website, artikelen en soms lezingen.

 

Het netwerk is op wetenschappelijke manier bezig met dit deelgebied van de beroepsuitoefening, namelijk:

Hoe:

 • Het opstellen en herzien van eenduidige richtlijnen (zie bij middelen).
 • Het formuleren van standpunten
 • Het uitdragen van kennis met betrekking tot het glutenvrije dieet bij coeliakie en dermatitis herpetiformis en het fungeren als vraagbaak voor in coeliakie of dermatitis herpetiformis geïnteresseerde hulpverleners
 • Bijhouden van wetenschappelijke literatuur

Middelen:

 • Website www.dinc-online.nl. Deze informatie is opgesteld en afgestemd op Handboek Dieetbehandelingsrichtlijnen en CBO richtlijn Coeliakie en Dermatitis Herpetiformis en wordt geactualiseerd zodra daar aanleiding toe is, maar tenminste 1x per 5 jaar.
 • Het uitwisselen van kennis door middel van het bijhouden van vakliteratuur over en ervaringen met coeliakie, dermatitis herpetiformis en het glutenvrije dieet. Deze worden tevens getoetst op relevantie, betrouwbaarheid en bruikbaarheid.
 • Vakinhoudelijke informatie navragen bij of laten toetsen door de adviseurs van het netwerk.
 • Vergroten en bijhouden productkennis door o.a. bezoeken beurzen/markten en andere aanbieders van glutenvrije producten.
 • Uitnodigen van externe professionals ten behoeve van een lezing/presentatie.
 • Volgen en geven van nascholing.
 • Overdracht van kennis aan zowel diëtisten als aan  huisartsen, specialisten, praktijkondersteuners, voedingsassistenten door middel van voorlichting in de vorm van bij- en nascholing, bijdragen aan standaardwerken/ handboeken en de website www.dinc-online.nl.
 • Digitale nieuwsbrief voor diëtisten en andere professionals betrokken bij de behandeling van coeliakie en dermatitis herpetiformis.