Lees verder
De NVD heeft gistermiddag, samen met de beroepsverenigingen van huisartsen, fysiotherapeuten, podotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, oefentherapeuten en verpleging & verzorging hun negen kennisagenda’s aangeboden aan drs. Marije Beens, directeur en plaatsvervangend directeur generaal Curatieve Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De verschillende kennisagenda’s zijn onlangs gereed gekomen en de beroepsgroepen gaan bekijken hoe zij elkaar kunnen versterken in de kennisontwikkeling.
Marieke Plas

Belang kennisagenda

Professionals in de zorg willen goede kwaliteit leveren aan cliënten. Maar hoe weet je of de zorg die je levert het goede is en van goede kwaliteit? Hiervoor is kennis nodig. Nieuwe kennis is van belang voor het onderbouwen van het vak. Om vanuit de ervaring van de professional, de persoonlijke wensen en behoeften van zorgvragers en wetenschappelijke kennis de dagelijkse zorg te verantwoorden. Kennis helpt bij ook om de zorg effectiever en efficiënter te maken, want wat is de impact van je handelen? Kortom, kennis draagt bij om de kwaliteit van zorg thuis te garanderen en te verbeteren.

Aanbieding van de kennisagenda’s aan VWS op 5 december 2018

Wat staat er in de kennisagenda’s?

In de kennisagenda’s staat aan welke kennis behoefte is, welke kennis al beschikbaar is en wat de prioritering is van de kennishiaten. Ze geven inzicht in concreet geformuleerde, onderbouwde en geprioriteerde kennishiaten. Bijvoorbeeld op het gebied van preventie, technologie en innovatie en (kosten) effectiviteit. Ze bieden een leidraad voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Relevante stakeholders, waaronder patiënten,  zijn bij de ontwikkeling betrokken geweest.

De kennisagenda’s passen binnen de hoofdlijnakkoorden voor wijkverpleging, paramedische zorg en huisartsenzorg. Hierin staan afspraken over de investering in onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van het handelen.

De juiste zorg voor de juiste patiënt op de juiste plek

VWS zet in op versterking van de eerstelijnszorg om met elkaar de doorstroom naar de (vaak duurdere) tweedelijnszorg zoveel mogelijk te voorkomen en de zorg zoveel mogelijk als het kan dicht bij huis te houden. Dit is voor de patiënt het prettigst. De professionals in de eerste lijn spelen hier gezamenlijk en in afstemming met elkaar een cruciale rol. Samenwerking in de eerste lijn tussen professionals is vereist voor een goed functionerende keten waarbinnen de patiënt centraal staat.

Om dit te bevorderen zijn aan de hand van ‘patient journeys’ knelpunten en hiaten in kaart gebracht en is op basis hiervan is een onderzoekskader ontwikkeld.  De kennisagenda’s passen in dit kader.

Hoe nu verder?

De separate kennisagenda’s en het onderzoekskader vormen een goede basis op grond waarvan gezocht wordt naar overlap tussen de agenda’s ten aanzien van thema’s en doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan het thema preventie of (kosten)effectieve interventies bij (kwetsbare) ouderen en mensen met lage gezondheidsvaardigheden/lage Sociaal Economische Status (SES).  Kunnen onderzoeksvragen gezamenlijk worden opgepakt?

Lees hier de kennisagenda Diëtetiek