Lees verder
Sinds juli 2020 is paramedische herstelzorg voor coronapatiënten opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Een voorwaarde voor deze tijdelijke toelating tot het pakket is dat de effectiviteit van deze zorg wordt onderzocht. Hier kun jij je steentje aan bijdragen! Lees hier hoe.
dr. ir. Hinke Kruizenga, dr.ir. Nicolette Wierdsma, prof. dr. ir. Peter Weijs, prof. dr. Marian de van der Schueren

Herstelzorg in de basis

De paramedische herstelzorg bestaat uit maximaal vijftig sessies fysio- of oefentherapie, zeven uur diëtetiek, acht uur ergotherapie en onbeperkt logopedie voor een maximale periode van zes maanden. Na zes maanden kan, op indicatie van een medisch specialist, een beroep gedaan worden op nogmaals zeven uur diëtetiek binnen een tweede behandelperiode van zes maanden. De indicatie voor diëtetiek herstelzorg staat beschreven in het behandelplan van diëtist binnen paramedische herstelzorg COVID-19

Meewerken aan Onderzoek

Een voorwaarde om paramedische herstelzorg vergoed te krijgen, is dat patiënten bereid moeten zijn mee te werken aan onderzoek. Dit onderzoek is vormgegeven door een groep wetenschappers uit de fysiotherapie, oefentherapie, diëtetiek, logopedie en ergotherapie. Alle beroepsverenigingen zijn betrokken. Het onderzoek bestaat uit twee delen:

Cohort 2020

Dit is het retrospectieve, of terugkijkende gedeelte. De gegevens van patiënten die vanaf maart 2020 tot 1 januari 2021 een paramedische behandeling in het kader van Covid-19 hebben ondergaan kunnen hierin worden meegenomen. Dat kunnen patiënten zijn (geweest) die binnen de reguliere drie uur uit de basisverzekering vallen, maar ook patiënten die aanspraak maken op de extra vergoeding. Een voorwaarde is dat patiënten schriftelijk toestemming geven dat hun gegevens (anoniem) worden gebruikt voor het herstelzorgonderzoek. De diëtetiekdata van dit Herstelzorg Cohort 2020 worden ingevoerd in de COVOED-database die is opgezet door het Amsterdam UMC.

Cohort 2021

Dit onderzoek start vanaf 1 januari 2021. De gegevens zullen prospectief, vooruitkijkend, verzameld worden. Meer informatie over dit deel volgt binnenkort.

COVOED-onderzoek

In het COVOED-onderzoek verzamelt het Amsterdam UMC sinds eind april 2020, zowel prospectief als retrospectief gegevens over de aan voeding gerelateerde klachten en het verloop van de voedingstoestand van patiënten die opgenomen zijn in Nederlandse ziekenhuizen. De gegevens gedurende de opname worden verzameld, maar ook de gegevens over de behandeling door de eerstelijnszorg na de ziekenhuisopname. Daarnaast zijn ook patiënten door eerstelijnsdiëtisten geïncludeerd.

Uitleg Herstelzorg Cohort 2020-onderzoek

Voordat er voor dit onderzoek gegevens uit het elektronisch patiëntendossier (EPD) gehaald kunnen worden, is een schriftelijke toestemming nodig van de patiënt. Vervolgens wordt in het EPD de beschikbare informatie nagezocht over het gewichtsbeloop, de aan voeding gerelateerde klachten en andere belangrijke informatie (bijvoorbeeld vetvrije massa) voor zover beschikbaar. Gegevens worden op de volgende momenten in de behandeling verzameld: bij de start van eerstelijns dieetbehandeling, vervolgens na drie, en indien relevant na zes en twaalf maanden en bij het afsluitende consult.

Een aantal studenten zal helpen om alle gegevens te verzamelen. De diëtist belt eerst de patiënt op om mondelinge toestemming te vragen voor het gebruik van de gegevens. De studenten kunnen vervolgens de getekende toestemmingverklaring regelen. Als deze binnen is, kunnen zij de diëtistpraktijken helpen de gegevens uit het patiëntendossier te halen.

Oproep tot deelname

Om een zo goed mogelijk beeld te geven van de diëtistische behandeling bij Covid-19 in 2020 roepen we hierbij alle diëtisten in de eerstelijnszorg op om mee te doen aan dit onderzoek.

Deelname houdt in:

  1.  Aanmelden bij het COVOED-onderzoek via covoedonderzoek@amsterdamumc.nl
  2. Contact opnemen met alle in 2020 reeds behandelde patiënten met (verdenking op) Covid-19, met het verzoek om de gegevens van de behandeling en gerapporteerde klachten te mogen delen. De patiënt hoeft alleen de schriftelijke toestemming te geven. Alle te verzamelen gegevens staan al in het EPD. Dit vergt geen extra handelingen.
  3. De student stuurt de patiënten, die mondelinge toestemming hebben gegeven aan de diëtist, het schriftelijke toestemmingsformulier.
  4. Na ontvangen van het getekende toestemmingsformulier, lever je zelf de benodigde gegevens aan of helpt een van onze studenten je met het nazoeken van de gegevens in het EPD van de diëtist.

NB: Dit project start officieel op 1 januari 2021. Vanaf die datum wordt er een onderzoeker aangesteld op het project. Tot die datum worden alleen voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Aanmelden voor deelname is al mogelijk. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen is moeten we mogelijk wachten met stap 3 en 4 tot er meer onderzoeksformatie is.

Vervolg – versterken – vergelijken

De gegevens die we in het Cohort 2020 verzamelen, zullen zo snel mogelijk gepubliceerd worden om zo onze kennis over deze nieuwe patiëntengroep te versterken. Verder zullen de resultaten van Cohort 2020 worden vergeleken met het Cohort 2021.

Contact: covoedonderzoek@amsterdamumc.nl