Lees verder
De Eetscore biedt zorgprofessionals inzicht in de voedingsgewoonten van hun patiënten. Daarmee is het een handvat om deze gewoonten bespreekbaar te maken in de zorgpraktijk. Hoe zien diëtisten de inzet van de Eetscore?
Anne Slotegraaf, Inez Jans, ir. Henrike Heerink, Metta Piersma, dr. Jeanne de Vries

Waarom dit onderzoek?

Eetscore Transmuraal is een ZonMw-project van Alliantie Voeding in de Zorg. Voor dit project werden in de eerste- en tweedelijnszorg pilotprojecten met de Eetscore uitgevoerd. Dit gebeurde bij mensen met chronische aandoeningen, zoals hypertensie en diabetes type 2. De Eetscore is een instrument waarmee je de voedingskwaliteit kan vaststellen, in de vorm van een verkorte voedselfrequentievragenlijst die je scoort met de Dutch Healthy Diet index 2015.1 Het instrument is ontwikkeld en gevalideerd door Wageningen University & Research.

De Eetscore bepaalt aan de hand van de voedingsinname in welke mate iemand voldoet aan de Richtlijnen goede voeding.2 Op basis van de score krijg je per voedingsmiddelengroep een persoonlijk voedingsadvies met informatie of er op grond van de score ruimte is voor verbetering. Je kunt de Eetscore inzetten als zelfmanagementtool of als monitoringstool om de kwaliteit van het voedingspatroon in kaart te brengen.

  • Voor zelfmanagement kan de patiënt de Eetscore invullen en daarna de adviezen inzien. Hiermee wordt de patiënt zich bewuster van zijn of haar voedingsgewoonten, om vervolgens zelf aan de slag te gaan met een of meerdere adviezen. Na verloop van tijd kan de patiënt de Eetscore opnieuw invullen om te zien of er verbetering is.
  • Voor monitoring kan de zorgverlener de voortgang volgen en vooraf bepalen of het gewenst is dat de patiënt direct na het invullen van de Eetscore de adviezen te zien krijgt. Indien gewenst kan een zorgverlener een nauwkeurigere voedingsanamnese afnemen en specifiekere adviezen geven conform de Zorgmodule Voeding3.

Nauwe samenwerking met diëtisten uit het werkveld is noodzakelijk om de inzet van de Eetscore te optimaliseren. Het doel van dit onderzoek was evalueren of en hoe de Eetscore ingezet kan worden in de dagelijkse praktijk.

Methoden

De onderzoekspopulatie bestond uit diëtisten uit de eerste en tweede lijn in de regio Gelderse Vallei. De onderzoekers nodigden de diëtisten uit om de Eetscore in te vullen. Daarna konden de diëtisten in een evaluatievragenlijst aangeven voor welke patiëntgroepen de Eetscore geschikt is en hoe de Eetscore de communicatie tussen (huis)arts, praktijkondersteuner en diëtist kan verbeteren.

Resultaten

52 diëtisten vulden de Eetscore en de evaluatievragenlijst in. Van hen gaven 39 diëtisten aan dat de Eetscore (veel) inzicht geeft in de kwaliteit van het voedingspatroon. Volgens 32 diëtisten is de Eetscore geschikt voor zelfmanagement bij hypercholesterolemie, hypertensie, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Voor overgewicht vonden 48 diëtisten de Eetscore geschikt. Bij deze patiëntgroepen kan de Eetscore ook gebruikt worden voor monitoring. Daarnaast kan de Eetscore voor monitoring toegepast worden bij het prikkelbaredarmsyndroom, obstipatie/diarree, COPD, diabetes type 1 en zwangere vrouwen. 40 diëtisten gaven aan de Eetscore in te willen zetten in hun dagelijkse praktijk als start van de voedingsanamnese.

Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat de Eetscore een rol kan spelen in de communicatie tussen diëtist, (huis)arts en praktijkondersteuner. Volgens 33 diëtisten kan de inzet van de Eetscore door bijvoorbeeld (huis)artsen zorgen voor meer verwijzingen naar een diëtist. Als redenen waarom de Eetscore de communicatie tussen zorgprofessionals kan verbeteren, werden genoemd: de (snelle) screening, de terugrapportage, de objectieve meting en het feit dat het om een universeel communicatiemiddel gaat.

Toepassing in de praktijk

Met de Eetscore kun je de kwaliteit van de voeding van patiënten meten. Het instrument is als zelfmanagementtool in te zetten bij mensen met een chronische aandoening die zelf aan de slag gaan met hun voeding en een behandeling krijgen die overeenkomt met de Richtlijnen goede voeding (zorgprofiel 1 en 2, Zorgmodule Voeding). Daarnaast is de Eetscore als monitoringstool een goede ondersteuning bij een individuele dieetbehandeling (zorgprofiel 3 en 4). Ook kunnen de huisarts en de praktijkondersteuner de Eetscore gebruiken om doorverwijzing naar een diëtist te stimuleren. In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor implementatie van de Eetscore in diëtistenpraktijken.

Literatuur

  1. Looman M, Feskens EMJ, Rijk M de et al. Development and evaluation of the Dutch Healthy Diet index 2015. Public Health Nutrition 2017;20:2289-99.
  2. Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2015. Gezondheidsraad, Den Haag 2015.
  3. Niemer S. Zorgmodule Voeding. In opdracht van: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Amsterdam 2012.

www.alliantievoeding.nl

Contact: eetscore@wur.nl