Lees verder
Jaarlijks leveren ziekenhuizen in Nederland gegevens aan bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De IGJ gebruikt deze gegevens als basis voor risicotoezicht.
Mireille Schager, dr. Elke Naumann, Ellen van der Heijden

Toekomst van de indicatoren ondervoeding

Met ingang van 2021 worden indicatoren voor ondervoeding niet langer uitgevraagd. In de nieuwe indicatorenset worden de traditionele kwantitatieve datasets vervangen door meer kwalitatieve verbeterdoelen. Een voorbeeld van een verbeterdoel is ‘Goede continuïteit van zorg voor kwetsbare patiënten’. Ziekenhuizen wordt gevraagd om te beschrijven op welke wijze overdracht van kwetsbare groepen aandacht krijgt, op welke wijze beleid wordt ingezet ter kwaliteitsverbetering en hoe dit beleid wordt geëvalueerd.

De Stuurgroep Ondervoeding pleit voor het opnemen van een indicator in 2022 die inzicht geeft in de kwaliteit van de transmurale voedingszorg door ziekenhuizen. Signaleren en behandelen van ondervoeding is immers bij uitstek een aandachtspunt wat in de keten opgepakt zou moeten worden.

Resultaten kwaliteitsindicator behandeling

De indicatoren voor ondervoeding zijn al jaren opgenomen in de basisset. Deze indicatoren doen een uitvraag over de screening en/of behandeling ondervoeding bij kinderen, volwassenen en op de polikliniek geriatrie.
Jaarlijks publiceert de Stuurgroep Ondervoeding factsheets van de indicatoren ondervoeding op de website. Sinds 2008 is het aantal volwassen patiënten dat adequaat gevoed is op dag 4 gestegen van ca. 40% naar ruim 50%. De verschillen tussen ziekenhuizen zijn echter groot en variëren in 2019 van 15% tot 84%. De screening op acute ondervoeding bij kinderen lijkt de laatste jaren stabiel rond de 80% en de behandeling ondervoeding bij kinderen is ook toegenomen naar > 70%. De screening op de polikliniek geriatrie gaat goed, 91% van de patiënten worden gescreend.

Verschillen tussen ziekenhuizen

De resultaten op de kwaliteitsindicatoren ondervoeding laten zien dat er grote verschillen zijn tussen ziekenhuizen. De Stuurgroep Ondervoeding heeft hierover in de periode juni-juli 2020 drie focusgroep gesprekken gehouden met professionals uit ziekenhuizen. Uit deze gesprekken kwamen een aantal verklaringen voor de verschillen tussen ziekenhuizen: inrichting van het EPD, draagvlak in organisatie, eigenaarschap, voedingsconcept, multidisciplinaire samenwerking, kennis en vaardigheden van professionals, tijd, de mate waarin de patiënt wordt aangezet tot nemen van eigen regie en korte opnameduur. In de focusgroepen werd aangegeven dat de indicatoren met betrekking tot ondervoeding hebben geleid tot meer aandacht voor ondervoeding. Maar men twijfelde ook of de indicatoren een goede weerspiegeling geven van de kwaliteit van zorg, omdat de gemiddelde opnameduur in het ziekenhuis doorgaans te kort is om ondervoeding adequaat te behandelen in het ziekenhuis.

Heb je een visie over de invulling van nieuwe indicator(en) ondervoeding, meldt dit dan op stuurgroep@stuurgroepondervoeding.nl